Mr. Ben Zion Shashu - Chairman - Sports Committee

Mr. Ben Zion Shashu - Chairman - Sports Committee